Analiza SWOT este o tehnică folosită în diverse domenii, care prin analizarea după mai multe criterii al unui obiect, firmă, localitate, proiect, acţiune, persoană, etc., încearcă să identifice aspectele pozitive şi negative al obiectului, fenomenului respectiv sau a localităţii, comunei respective.

SWOT vine din limba engleză de la iniţialele cuvintelor Strenghts (puncte tari),Weaknesses (puncte slabe), Opportunities (oportunităţi) şiThreats (ameninţări). Punctele tari se referă la aspectele pozitive interioare, punctele slabe la aspectele negative interioare, oportunităţile la conjuncturile exterioare pozitive, iar ameninţările la cele exterioare negative.

Analiza SWOT este o metodă de planificare strategică, pe care o putem utiliza şi pentru evaluarea comunei Ip. Prin faptul că ne ajută să aflăm răspunsurile la o serie de întrebări relevante, şi importante, ne ajută nu numai în identificarea unor probleme, deficienţe, lipsuri, ci este un prim pas în rezolvarea , îmbunătăţirea, completarea lor. Este de fapt prima etapă a unei planificări, care, dacă este urmată de o proiectare bună şi eficientă va conduce la rezultate remarcabile.

Prima dată vom evalua mediul intern al comunei noastre (puncte tari şi puncte slabe), prin identificarea cărora vom afla care sunt aspectele bune şi aspectele rele, resursele existente şi inexistente, care sunt premisele favorabile care ajută dezvoltarea comunei, precum şi deficienţele, lipsurile, condiţiile interne restrictive.

Prin evaluarea mediului extern (oportunităţi, ameninţări) vom afla care sunt perspectivele de dezvoltare pentru comună şi procesele, acţiunile externe favorizante, precum şi care sunt cerinţele greu realizabile, condiţiile externe, restricţiile cu care comuna se confruntă, condiţiile care împiedică dezvoltarea comunei.

 

POZIŢIONAREA ÎN TERITORIU

Puncte tari

comuna este aşezată pe malul râului Barcău, la contactul dintre Depresiunea Şimleului şi Dealurile Camărului, la o distanţă de 17 km (distanţă calculată din satul Ip) de cel mai apropiat oraş - Şimleu-Silvaniei şi la o distanţă relativ mică faţă de municipiul Oradea (76 km);

existenţa reţelei de transport feroviar;

este traversată de drumul naţional DN 19B;

accesul la toate satele din împrejurimi este facil;

Puncte slabe

distanţă relativ mare de reşedinţa de judeţ – de municipiul Zalău;

Oportunități

prezenţa unor locuri libere în cadrul comunei care fac posibilă extinderea şi dezvoltarea sa;

Amenințări

existența în apropierea oraşului Şimleu Silvaniei şi a altor comune mai importante care ar putea avea efecte negative în ceea ce privește atragerea investițiilor directe în zonă;

 

RESURSE NATURALE SI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

Puncte tari

peisaje care încântă privirea trecătorului și îndeamnă la popasuri și drumeții, mediu curat, nepoluat;

resurse hidrografice – râul Barcău, resurse de apă minerală sulfată-magneziană-calcică (cu sare amară), extrem de rară în România ;

vegetație forestieră abundentă, în stare bună neafectată de boli, uscare sau poluare;

resurse biogeografice bogate şi variate cuprinzând diverse specii de interes cinegetic şi vânătoresc;

suprafețe extinse de pășuni și fânețe corelate cu creșterea animalelor;

nu există poluatori industriali pe teritoriul comunei;

climă continental moderată favorabilă activităţilor agricole şi recreative, bioclimat sedativ-indiferent favorabil practicării climatoterapiei;

mediul natural favorabil drumețiilor, weekend-urilor și/sau „vacanțelor la țară”; habitat rural bine conservat;

sistem eficient de gestionare a deşeurilor;

Puncte slabe

lipsa reliefului muntos;

slabă cunoaștere a normelor de mediu și a legislației în vigoare, neglijenţa oamenilor;

unele zone din cadrul comunei sunt supuse eroziunii;

Oportunități

practicarea agriculturii ecologice;

realizarea sistemului public de apă/apă uzată cu stații de epurare;

zona are o șansă de dezvoltare în domeniul turismului rural în cadrul căruia pot fi valorificate resursele naturale de relief, climă, floră şi faună prin practicarea diferitelor activităţi (drumeţii, climatoterapie, pescuit, vânat);

educaţia ecologică - elaborarea şi introducerea unor materiale opţionale educative privind protecţia mediului şi importanţa acesteia;

Amenințări

condiţii climatice extreme (inundaţii, secete, variaţii semnificative ale temperaturii, polei, bioclimat excitant, solicitant de câmpie) care pot provoca stres climateric, un confort termic scăzut;

poluarea apelor și a solului, datorită lipsei unui sistem de canalizare;

inexistenţa amenajărilor antierozionale, datorită lipsei fondurilor pentru astfel de amenajări;

mentalitatea de indiferență a gospodarilor față de protecția mediului;

 

INFRASTRUCTURA SI DOTARILE EDILITARE

Puncte tari

comuna este traversată de drumul naţional DN 19B, care străbate teritoriul localităţilor Ip şi Zăuan pe o distanţă de 6 km;

accesul la toate satele din împrejurimi este facil, datorită drumurilor de legătură Dj 109P (Camăr-Ip-Cosniciu de Jos-Cosniciu de Sus-Halmăşd pe o lungime de 12,5 km) şi Dc 96 (Zăuan-Băi-Pusta pe o lungime de 3,3 km); 90% din drumurile comunei sunt asfaltate;

apropierea de calea ferată care face legătură cu localităţile din judeţ, dar şi cu importante centre urbane, precum Oradea, Bucureşti, etc.;

existenţa sistemelor de distribuție a energiei electrice care acoperă toate așezările comunei;

sistem public de alimentare cu apă;

telefonia mobilă are o acoperire realtiv bună pe teritoriul întregii comune;

arhitectura tradițională bine păstrată;

existența instituţiilor de învățământ și educație (4 şcoli şi 4 grădiniţe);

existenţa a patru cămine culturale, două oficii poştale, a unei biblioteci şi a unei sucursale CEC BANK (în satul Ip);

existenţa a două dispensare umane, a unui cabinet stomatologic şi a unei farmacii;

existenţa a 13 biserici (3 biserici ortodoxe, 2 reformate, 2 romano-catolice, 3 case de rugăciune baptiste, 2 adventiste, 1 greco-catolică);

existenţa unui mijloc de transport care asigură transportul elevilor la şcoală în cazul distanţelor semnificative;

Puncte slabe

lipsa unui sistem de canalizare şi faptul că nu toate gospodăriile au fose septice sau bazine vitanjabile;

deversarea apelor reziduale menajere în locuri neamenajate, fapt ce duce la poluarea apelor (de suprafață și subterane) și a solului;

terenurile de sport sunt neamenajate, nedotate;

lipsa dotărilor necesare pentru diagnosticarea și tratarea bolnavilor la dispensarul uman;

lipsa scaunelor în cadrul căminelor culturale;

lipsa capelelor funerare;

Oportunități

valorificarea resurselor locale de materiale de construcții pentru reducerea costurilor de infrastructură;

programe de reabilitarea şi modernizare a căminelor culturale din Cosniciu de Jos şi Cosniciu de Sus;

dotarea căminelor culturale cu scaune;

amenajarea unor baze sportive moderne, dotate corespunzător;

Amenințări

orientarea programelor europene și guvernamentale spre alte zone considerate prioritare;

suspendarea/întreruperea/diminuarea unor programe de finanțare din cauza crizei economico-financiare globale, din cauze guvernamentale sau din cauza gestionării inadecvate;

 

CAPITALUL UMAN (Educaţie, cultură, forţa de muncă)

Puncte tari 

varietatea populaţiei, împletirea diferitelor culturi (maghiară, română, slovacă şi romă);

covieţuirea bună a patru culturi şi a şase confesiuni religioase ( ortodocşi, reformaţi, romano-catolici, greco-catolici baptişti, adventişti );

nivel relativ ridicat al gradului de calificare în cadrul tinerilor - existența unui număr însemnat de absolvenți ai învăţământului superior;

prezenţa cadrelor didactice pregătite şi calificate în şcoli şi grădiniţe (în momentul actual comuna nu dispune de suplinitori necalificaţi);

existenţa unui asistent social calificat, care se ocupă de persoanele defavorizate;

comuna Ip este în general o comuna linistită, fără prea multe acţiuni care să disturbe liniştea publică sau să creeze stări de panică, rata infracţionalităţii este extrem de redusă, însă, ca în orice aşezare şi aici întâlnim câteva abateri (furturi, bătăi şi foarte rar crime);

Puncte slabe

densitate demografică relativ redusă;

existența unor familii care trăiesc la limita subzistenței datorită veniturilor scăzute sau inexistente;

neadaptarea socială a populației de etnie romă;

mentalitatea populației față de schimbare în general și reconversie profesională în special;

Oportunități

existența unor exemple de reușită al unor localnici cu inițiativă;

implicarea autorităților locale în problemele comunității și deschidere la realizarea unor parteneriate;

elaborarea unei politici de atragere a emigranților prin agrobusiness şi prin turism, prin crearea locurilor de muncă în aceste domenii;

Amenințări

depopularea satelor (îmbătrânirea populaţiei; migrarea persoanelor tinere spre mediul urban şi în străinătate);

natalitatea scăzută în continuare, reducerea ponderii populației active; nerevenirea populației tinere plecate;

lipsa locurilor de muncă pentru oameni calificaţi (pentru cei cu studii superioare);

creșterea şomajului în rândul tinerilor absolvenți de studii superioare;

estomparea tradițiilor locale odată cu trecerea timpului;

 

MEDIUL ECONOMIC (agricultură, activităţi comerciale şi de servicii)

Puncte tari 

existenţa resurselor şi condiţiilor naturale favorabile pentru practicarea agriculturii (sol, climă, resurse hidrografice), precum şi a terenurilor arabile, a păşunilor întinse;

relief, potențial agricol și climat propice creșterii animalelor: bovine, ovine, caprine, porcine și cabaline;

vechi tradiții în prelucrarea unor resurse locale (producerea vinului şi a ţuicii de prune.);

activități economice diversificate, generatoare de locuri de muncă;

existența în zona a unor societăți comerciale și persoane fizice autorizate active;

realizarea unor investiții private în servicii şi în spaţii de cazare – existenţa firmei SC TRANS BITUM SRL în cadrul localităţii Ip;

la Zăuan funcţionează Asociaţia Societatea Culturală şi Caritativă Sarepta, care se ocupă cu prepararea, servirea şi distribuirea hranei calde prin cantină de ajutor social; beneficiarii acestor servicii fiind persoanele vârstnice, familiile sărace, oameni care nu dispun de locuinţă proprie, oameni izolaţi social, cei cu situaţie de dificultate în familie;

Puncte slabe

resurse financiare locale insuficiente;

media de vârsta ridicată a celor ce se ocupă de activități agricole, utilaje agricole învechite, tehnologii neperformante;

fărâmițarea terenurilor agricole, probleme de posesiune;

scăderea producțiilor medii la aproape toate culturile;

orientarea cu precădere a investitorilor către comerțul din alimentația publică: magazine alimentare si baruri;

activitatea redusă de marketing a societăților comerciale existente;

Oportunităţi

potențial ridicat şi condiţii optime pentru o agricultură ecologică şi pentru agrobusiness;

crearea şi certificarea unor ferme agricole, procesarea şi comercializarea produselor vegetale şi animale în conformitate cu legislaţia Uniunii Europene;

asocierea producătorilor, îmbunătăţirea practicilor agricole pentru ridicarea producţiei, elaborarea unor politici zonale de marketing şi de accedere pe alte pieţe;

condiţii naturale optime pentru o agricultură modernizată, pentru agrobusiness;

crearea de ateliere de producţie şi prezentare a produselor tradiţionale locale;

potenţial ridicat pentru practicarea turismului rural, agroturismului şi turismului viticol în comună;

accesarea finanțărilor de proiecte prin FEADR;

utilizarea programelor de finanţare ale Uniunii Europene pentru mediul rural;

tineri specializaţi în domeniul turismului la nivelul comunei, existenţa cărora, pe lângă potenţialul natural şi antropic bogat şi variat de care dispune comuna, ar putea favoriza dezvoltarea turismului rural, agroturismului, turismului viticol şi a diferitelor activităţi recreative şi culturale în cadrul comunei;

Amenințări

criză economico-financiară la nivel mondial care are efecte negative şi la întreprinderile locale; scăderea interesului investitorilor faţă de această comună;

practicarea agriculturii de subzistenţă, în loc de înfiinţarea unor întreprinderi proprii sau a unor asociaţii;

inexistența sectorului de prelucrare a produselor animaliere conform legislaţiei Uniunii Europene;

creșterea competiției pe piața produselor alimentare, fapt ce poate defavoriza unele sectoare „tradiționale" care nu ating standardele pieței unice (UE);

numărul redus al oamenilor de specialitate în domeniul agriculturii; lipsa de interes al tinerilor pentru activităţile agricole, faţă de agricultură în general, în ciuda potenţialului şi posibilităţilor existente;

mentalitatea unilaterală a oamenilor: frica de noutate şi de necunoscut, frica de investiţii, dezinteresul manifestat faţă de potenţialul turistic al comunei, de turism în general;

lipsa de receptivitate a populaţiei locale la programele europene de finanţare;

lipsa sectoarelor de nișă (agroturism);

lipsa infrastructurii de cazare de tip pensiune, pensiune agroturistică;

insuficienta informare și educare a populației pentru dezvoltarea sustenabilă a mediului, a agriculturii, protecția mediului;

suspendarea, întreruperea sau diminuarea unor programe de finanţare din cauza crizei economico-financiare globale, dar şi datorită unor probleme de guvernare, gestionare;

MEDIUL CULTURAL

Puncte tari

conservarea patrimoniului cultural, existenţa a numeroaselor obiective religioase, varietatea lor şi valoarea lor spirituală şi/sau istorică;

conservarea unor tradiţii şi meşteşuguri, prezenţa a două muzee etnografice în cadrul satelor Ip şi Zăuan;

gastronomie locală specifică (vin, ţuică, marmeladă);

existenţa Asociaţiei Culturale „CIBERMÁK”, care organizează periodic diferite evenimente culturale;

Puncte slabe

resurse financiare locale insuficiente,

investiții autohtone sau străine foarte mici;

absența unei strategii locale pentru zone de agrement;

lipsa unor acțiuni concentrate în sensul schimbărilor de mentalitate privind turismul rural (întocmirea proiectelor, accesarea fondurilor, calitatea serviciilor);

lipsa firmelor agroturistice autorizate;

brand local unilateral – comuna este cunoscută numai de evenimentele petrecute în 1940, reprezentat astăzi prin Monumentul şi Mormântul Eroilor, dar are şi numeroase alte obiective naturale şi antropice valoroase;

Oportunități

potențial pentru dezvoltarea turismului rural, cultural şi religios, dezvoltarea durabilă şi promovarea resurselor existente;

utilizarea programelor de finanțare ale Uniunii Europene pentru turismul rural în cadrul căruia pot fi valorificate toate obiectivele culturale – istorice, cultural-religioase şi cele etnografice, dar şi resursele naturale;

investiţii directe în târguri, festivaluri, consursuri de vin, pieţe tradiţionale, şi alte manifestări tradiţionale locale;

Amenințări

mentalități diferite a localnicilor față de cultură şi de istorie, indiferenţă față de patrimoniul turistic;

legislație în continuă modificare;

preluarea unor „importuri” în locul valorificării produselor tradiţionale;


          Deoarece misiunea noastră este de a evalua complet şi complex comuna cu scopul valorificării potenţialului existent şi a condiţiilor favorizante şi cu intenţia de a îmbunătăţii aspectele negative şi de a înlătura obstacolele şi condiţiile nefavorizante, nu ne oprim doar la analiza comunei, ci realizăm şi celelalte etape ale planificării strategice. Vom formula strategiile şi alternativele existente (analiză cost-beneficii) cu ajutorul cărora pot fi rezolvate problemele identificate. Iar această etapă va fi urmată de implementarea strategiilor selectate şi de evaluarea rezultatelor obţinute, după care va fi pusă în practică planul de dezvoltare.